Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, działająca na polu genetyki konserwatorskiej, wykazująca zainteresowanie zagadnieniami tej dyscypliny, czy też przyczyniająca się do jej popularyzacji.

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w drodze uchwały podjętej po doręczeniu przez kandydata na członka oryginału pisemnej deklaracji członkowskiej podpisanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych.

Wzór deklaracji członkowskiej:

 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, popierająca cele Towarzystwa, która zadeklaruje na jego rzecz stałe wsparcie finansowe lub rzeczowe.

Członkowie wspierający zostają przyjęci przez Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji określającej wysokość oraz regularność uiszczania na rzecz Towarzystwa finansowego lub rzeczowego wsparcia.

Wzór deklaracji członkostwa wspierającego:

 

Skan podpisanej deklaracji członkowskiej przesłać należy Zarządowi Towarzystwa, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres ptgk@lutreola.pl.

Członkowie mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa,
 5. członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa; poza tym członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

Obowiązki członków:

 1. aktywny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 2. uczestniczenie w Walnych Zebrania Członków Towarzystwa,
 3. dbanie o dobre imię Towarzystwa,
 4. przestrzeganie Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 5. regularne opłacanie składek członkowskich,
 6. członkowie wspierający zobowiązani są do propagowania celów i dbania o dobre imię Towarzystwa oraz terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych wobec Towarzystwa zobowiązań.

Składka członkowska członka zwyczajnego opłacona powinna zostać do dnia 31 maja danego roku, zaś członka wspierającego - w zależności od zadeklarowanej regularności, na konto Towarzystwa:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Oddział w Szczecinie       
pl. Lotników 3B, 70-414 Szczecin
12 2030 0045 1110 0000 0406 0600

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko oraz rok, za który uiszczana jest składka.

Wysokość składki członkowskiej w 2017 r. (Uchwała Zarządu nr 1/2017):

-       składka podstawowa: 30,00 PLN,

-       składka ulgowa (studenci wszystkich stopni): 20,00 PLN,

-       składka rodzinna (opłacana wspólnie za dwóch członków rodziny): 50,00 PLN.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X