Polityka prywatności

 1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniżej przedstawiono czytelny przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do identyfikacji osoby użytkownika. Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności, podaną poniżej.

Zapisywanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest stroną odpowiedzialną za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administratorem”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

Jak zapisujemy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane, kiedy je podajesz, np. kiedy uzupełniasz formularz kontaktowy.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej witryny. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Informacje te są rejestrowane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów używamy Twoich danych?

Celem części informacji jest zagwarantowanie bezbłędnego dostarczania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twoich schematów korzystania ze strony.

Jakie masz prawa w odniesieniu do Twoich informacji?

Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych w dowolnym czasie, bez konieczności uiszczenia opłaty za takie ujawnienia. Masz również prawo domagać się, aby Twoje dane zostały poprawione, zablokowane lub usunięte. Skontaktuj się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanej z ochroną danych. Masz również prawo do zgłoszenia skargi do właściwej organu nadzorczego.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.”

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje schematy przeglądania będą analizowane statystycznie podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą plików cookie i za pomocą tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy Twoich schematów przeglądania są przeprowadzane anonimowo; tj. schematy przeglądania nie mogą być powiązane z Tobą. Możesz zgłosić sprzeciw wobec takich analiz lub możesz zapobiec ich działaniu, nie używając niektórych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką prywatności poniżej.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec takich analiz. Opcje sprzeciwu podano w polityce prywatności.

 1. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego są one traktowane jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony, zbierane będą różne informacje osobiste. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, które dane gromadzimy, a także cele, do jakich wykorzystujemy te dane oraz sposób i cel zbierania informacji.

W związku z tym zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku transmisji danych przez internet (np. e-mailem) mogą istnieć luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje na temat osoby odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem”)

Administratorem danych na tej stronie jest:

Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA
ul. Maciejkowa 21/10
71-784 Szczecin, Polska
E-mail: ptgk@lutreola.pl

Administrator jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroko zakrojone przetwarzanie danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz także w każdej chwili wycofać udzieloną już zgodę. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również wszelkich profilowań opartych na tych postanowieniach. Aby określić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, należy zapoznać się z niniejszą polityką prywatności. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać określonych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami lub jeśli celem przetwarzania jest dochodzenie, wykonywanie lub obrona prawna tytułów prawnych (sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie związanym z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają swoje stałe miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu, w którym zarzucane naruszenie miało miejsce. Prawo do wniesienia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki odwołania.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo domagać się, abyśmy przekazywali dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy Tobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego transferu danych do innego administratora, transfer taki zostanie wykonany tylko, jeśli będzie technicznie możliwy.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony internetowej, strona ta korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki przełącza się z „http: //” na „https: //”, a także przez pojawienie się ikony kłódki w wierszu adresu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja o blokowaniu, poprawianiu i usuwaniu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili domagać się informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. Jeśli masz pytania na ten lub inne tematy dotyczące danych osobowych, skontaktuj z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane prawem.”

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo domagać się nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane prawem”. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania poprawności danych archiwizowanych przez nas, zwykle potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie trwania weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w nielegalny sposób, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia tytułów prawnych, masz prawo domagać się ograniczenia ich przetwarzania zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być porównane względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, kto ma pierwszeństwo, masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z ważnych względów interesu publicznego wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych opublikowanych w związku z obowiązkiem udzielenia informacji, które należy podać w sekcji „Informacje wymagane prawem”, do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądaliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niewywołanego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z prawem

Inspektorem ochrony danych jest: Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA, ul. Maciejkowa 21/10, 71-784 Szczecin.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: ptgk@lutreola.pl

 1. Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony używają plików cookie (cookies/ciasteczek). Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej witryny bardziej przyjazną, skuteczną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę. Obowiązki w zakresie plików Cookies wynikają z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.).

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie na naszej stronie.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy są umieszczane pliki cookie, i mieć możliwość akceptacji plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wyłączyć akceptowanie plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do wykonywania transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić wolne od błędów technicznych i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli mają być przechowywane inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy schematów przeglądania), są one omówione osobno w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje przekazywane automatycznie przez przeglądarkę w tak zwanych plikach dziennika serwera. Informacje te obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionym błędów opisie i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu należy zapisać pliki dziennika serwera.

 1. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostarczone przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka jest dostępny pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę i jej strony, wtyczka ustanowi bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W rezultacie, za pomocą wtyczki, Facebook może przypisać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą wtyczki. Jeśli jednak klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy zalogujesz się na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony i jej podstron ze swoim profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook będzie mógł przypisać odwiedziny naszej strony internetowej i jej podstron do konta użytkownika Facebooka. Podkreślamy, że jako dostawca strony internetowej nie mamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać Twoją wizytę na naszej stronie i jej stronach do konta użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta na Facebooku, gdy jesteś na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z wtyczki Facebook opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Wtyczka Instagram – w trakcie realizacji

Zintegrowaliśmy z naszą stroną internetową funkcje publicznej platformy medialnej Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość naszej strony z Twoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Informujemy, że jako dostawca witryny internetowej i jej stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Instagram.

Korzystanie z wtyczki Instagram opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z polityką prywatności Instagram na stronie: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Narzędzia analityczne i reklama

Statystyki WordPress

Ta strona korzysta ze narzędzia WordPress Stats w celu statystycznej analizy informacji o dostępie użytkownika. Dostawcą rozwiązania jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Twój adres IP jest anonimowy po przetworzeniu i przed przechowywaniem danych.

Pliki cookie „WordPress Stats” pozostają na Twoim urządzeniu do chwili ich usunięcia.

Przechowywanie plików cookie „WordPress Stats” i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w anonimowej analizie schematów użytkownika, w celu optymalizacji oferty internetowej operatora i reklamy.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy są umieszczane pliki cookie, i mieć możliwość akceptacji plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wyłączyć akceptowanie plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia i wykorzystywania danych do przyszłych celów poprzez umieszczenie pliku cookie rezygnacji w przeglądarce, klikając następujący link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

 1. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek platformy YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz stronę na naszej witrynie, na której umieszczono wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które strony odwiedziłeś.

Ponadto YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje o naszej stronie internetowej. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej strony, umożliwisz YouTube bezpośrednie przypisywanie schematów przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube jest uzasadnione naszym interesem w prezentowaniu naszych treści internetowych w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Więcej informacji o tym, jak YouTube przetwarza dane użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności YouTube na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Czcionki Google Web

Aby zapewnić, że czcionki używane w tej witrynie są jednolite, ta strona internetowa korzysta z czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Po wejściu na stronę w naszej witrynie internetowej przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowie się, że Twój adres IP został wykorzystany do uzyskania dostępu do naszej witryny. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts jest uzasadnione naszym interesem w prezentowaniu treści online w jednolity i atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka zainstalowana na Twoim komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, kliknij następujący link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z polityka prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Mapy Google

Za pośrednictwem interfejsu API, ta witryna korzysta z usługi Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google, Twój adres IP musi zostać zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane do jednego z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej witryny nie ma kontroli nad transferem danych.

Korzystamy z ww. map w celu prezentacji naszych treści internetowych w atrakcyjny sposób i ułatwienia znalezienia lokalizacji ujawnionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników, zapoznaj się z polityką prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X