Rada Naukowa


Zadaniem Rady Naukowej Towarzystwa jest pomoc w realizacji jego statutowych celów naukowych oraz kreowaniu polityki jego naukowej działalności i rozwoju. Rada Naukowa jest organem doradczym, którego członkami są eksperci w dziedzinie genetyki konserwatorskiej lub, w szerszym ujęciu, biologii konserwatorskiej. Skład Rady Naukowej proponuje Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie Członków. Członkowie Rady Naukowej pełnią swoje funkcje społecznie, a mogą nimi być członkowie Towarzystwa oraz osoby niebędące członkami. Walne Zebranie, powołując Radę Naukową, nadaje jej regulamin zaproponowany przez Zarząd. Przewodniczący Rady Naukowej składa raz w roku sprawozdanie z jej działalności Zarządowi.

Skład Rady Naukowej:

Kadencja 2016-2021

1.   dr inż. Remigiusz Panicz, Przewodniczący

Adiunkt na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą, redaktor pomocniczy Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu genetyki organizmów wodnych, w tym gatunków chronionych i zagrożonych wymarciem, stypendysta MNiSW w ramach programu Top 500 Innowators (University of Stanford, USA) oraz współwykonawca licznych grantów i pro-      jektów naukowych z zakresu genetyki, w tym genetyki konserwatorskiej.

2.   dr Magdalena Moska, Wiceprzewodnicząca

Adiunkt w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współrealizator projektów naukowych w dziedzinie genetyki zagrożonych         i rzadkich gatunków ssaków (m.in. Analiza porównawcza populacji hodow-    lanych i dziko żyjących lisa pospolitego, jenota oraz norki amerykańskiej, Charakterystyka genetyczna tapirów żyjących w polskich i europejskich ogrodach zoologicznych), autorka licznych publikacji naukowych w dziedzinie zróżnicowania genetycznego i cytogenetyki ssaków (teriofauna Sudetów), współorgonizatorka konferencji 25th International Conference “Gegenetic Days”.

3.   dr Jacek Kaliciuk

Ornitolog, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Szczecinie. Miłośnik przyrody    i zapalony działacz na rzecz jej ochrony.


4.   dr inż. Sławomir Keszka

5.   dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak

Biolog, genetyk, nauczyciel akademicki. Adiunkt w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół genetyki zwierząt hodowlanych, głównie bydła oraz ostatnio dotyczą biologii i genetyki konserwatorskiej. Laureatka nagrody „Zachodniopomorski Nobel” w 2011 roku. Prywatnie jest miłośniczką słowa pisanego, głównie literatury iberoamerykańskiej oraz biografii.

6.   dr hab. Hanna Kulig

Absolwentka Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, adiunkt w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szcze-    cinie. Zainteresowania naukowe związane są z genetyką zwierząt gospodarskich w aspekcie możliwości doskonalenia ich cech użytkowych, a także z zagadnieniami nutrigenetyki. Wolne chwile spędza aktywnie w ogrodzie przy wtórze mieszkańców Puszczy Wkrzańskiej, przy lekturze, na wypadach rodzinnych (szczególnie w góry) oraz na parkiecie szkoły tańca.

7.   prof. dr hab. Wanda Olech

8.   dr Lidia Orłowska

9.   dr Iwona Pawliczka

10.  prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski

11.  dr inż. Jakub Skorupski

Genetyk, teriolog, absolwent biologii na Uniwersytecie Szczecińskim i bio-     technologii na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szcze- cinie. Rozprawę doktorską nt. genetyki inwazyjnej norki amerykańskiej (Neo-   vison vison) obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zaintereso-   wania naukowe obejmują genetykę konserwatorską, genomikę oraz biologię konserwatorską, zwłaszcza krytycznie zagrożonej wymarciem norki euro-     skiej (Mustela lutreola). Wiceprzewodniczący Lokalnej Komisji ds. Doświad-   czeń na Zwierzętach w Poznaniu i członek The Working Group On Invasive Alien Species Komisji Europejskiej.

12.  prof. US dr hab. Lidia Skuza

13.  dr Magdalena Szenejko

Adiunkt w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczeciń- skiego. Zainteresowania naukowe obejmują biologię i genetykę traw, ekolo- gię i genetykę konserwatorską oraz genetykę populacyjną ptaków.


14.  dr inż. Małgorzata Szewczuk

15.  prof. US dr hab. inż. Przemysław Śmietana

Nauczyciel akadmicki. Ekolog sensu stricte, zaangażowany w problematykę ekologii jako nauki badającej przyczyny rozmieszczenia i liczebności organizmów. Dyrektor Instytutu Badań nad Bioróżnorodnością oraz kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 20 lat prowadzi badania i działania służące zachowaniu rodzimych gatunków raków, w tym badania zróżnicowania genetycznego populacji w pn.-zach. Polsce. Z sukcesem prowadzi program reintrodukcji raka szlachetnego (Astacus astacus) w jeziorach pomorskich.

16.  dr hab. inż. Arkadiusz Terman

17.  dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec

Doświadczony nauczyciel akademicki, genetyk, adiunkt w Katedrze Genetyki     i Ogólnej Hodowli Zwierząt na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół genomiki funkcjonalnej,              a zwłaszcza problematyki dziedzicznej odporności na infekcje u zwierząt. Prywatnie odznacza się "zacięciem" społecznym, któremu upust daje również w fundacji "Wolni od Niemocy". Interesuje się psychologią, jej pasja to ogród   i dobry kryminał.


18.  prof. US dr hab. Dariusz Wysocki

Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Kierownik Katedry Zoologii Kręgowców i Antropologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaintereosania naukowo-badawcze obejmują biologię i etologię miejskiej populacji kosa Turdus merula w szczecińskich parkach, a także ekologię behawioralną.


19.  prof. US dr hab. Andrzej Zawal

Doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Temat rozpra- wy habilitacyjnej - Morphological characteristics of water mite larvae of the genus Arrenurus Dugès, 1834, with notes on the phylogeny of the genus and an identification key. Specjalizuje się w taksonomii, ekologii, biologii i roz- mieszczeniu wodopójek (Hydrachnidia), morfologii i pasożytnictwu na owa- dach wodnych ich larw oraz ekologii i rozmieszczeniu ważek (Odonata). Kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Limnologii Uniwersytetu Szczeciń- skiego. Dziekan Wydziału Biologii US.


Regulamin Rady Naukowej:

Załącznik nr 1-4/2016 do Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2016

Kontakt:

dr inż. Remigiusz Panicz, Przewodniczący Rady Naukowej PTGK LUTREOLA
E-mail: rpanicz@zut.ed
u.pl, ptgk@lutreola.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X