STATUT Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA

Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Nazwa i identyfikacja wizualna

1/ Stowarzyszenie nosi nazwę – Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA (w dalszej części Statutu zwane Towarzystwem).

2/ Dopuszcza się stosowanie skrótu nazwy Towarzystwa – PTGK LUTREOLA.

3/ Towarzystwo może używać wyróżniającego znaku graficznego (logo), odznak, pieczęci, druków firmowych, sztandaru – według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa, zwany dalej Zarządem, na ogólnych zasadach prawnych.

§ 2 Siedziba i teren działania

1/ Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Szczecin.

2/ Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3/ Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3 Charakter prowadzonej działalności i sposób reprezentacji

1/ Towarzystwo jest niezależną, apolityczną, samorządną i dobrowolną organizacją społeczną o celach niezarobkowych oraz fachowym i naukowym charakterze.

2/ Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3/ Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

4/ Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

5/ Towarzystwo może uczestniczyć w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach, o celach niesprzecznych z celami Towarzystwa.

6/ Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro Towarzystwa.

7/ Towarzystwo, jako organizacja społeczna, która działa w interesie publicznym, kieruje się dobrem ogółu społeczeństwa i pożytkiem publicznym.

 

Rozdział II

MISJA, CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4 Misja

Misją Towarzystwa jest powstrzymanie spadku różnorodności biotycznej poprzez inicjowanie i wspieranie rozwoju genetyki konserwatorskiej oraz praktycznego wykorzystania jej osiągnięć w ochronie przyrody, w szczególności poprzez szeroko pojęte wspieranie profesji genetyka konserwatora, zgodnie z dewizą Nauka w służbie Przyrody.

§ 5 Cele

Celem Towarzystwa jest:

1/ działalność naukowa wspierająca rozwój genetyki konserwatorskiej,

2/ krzewienie współczesnej wiedzy z zakresu genetyki konserwatorskiej oraz propagowanie jej osiągnięć, a także pielęgnowanie historii genetyki konserwatorskiej,

3/ działanie na rzecz praktycznego zastosowania osiągnięć genetyki konserwatorskiej w ochronie przyrody,

4/ inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Towarzystwa,

5/ praca na rzecz popularyzacji, powszechnej rozpoznawalności i jednoznacznej identyfikacji genetyki konserwatorskiej oraz profesji genetyka konserwatora,

6/ dopomaganie genetykom konserwatorom w pracy zawodowej i integracja środowiska zawodowego,

7/ współdziałanie w doskonaleniu i specjalizacji genetyków konserwatorów oraz kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych genetyków konserwatorów,

8/ współudział w kształtowaniu i realizacji krajowej polityki ochrony przyrody, a także wykonywaniu zobowiązań podjętych przez Rzeczpospolitą Polską w ramach wspólnotowego i międzynarodowego prawa ochrony przyrody,

9/ czuwanie nad całokształtem rozwoju i stanowiska genetyki konserwatorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentacja interesów nauki i zawodu genetyka konserwatora,

10/ współdziałanie w realizacji tych celów z innymi towarzystwami, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi oraz wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

§ 6 Sposoby realizacji celów

1/ Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

a/ organizowanie posiedzeń, zjazdów, konferencji i innych spotkań naukowych,

b/ wydawanie publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularyzatorskich,

c/ gromadzenie księgozbioru,

d/ inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej,

e/ ustanawianie i przyznawanie nagród i stypendiów naukowych,

f/ prowadzenie działalności popularyzatorskiej poprzez odczyty publiczne, wycieczki, wystawy, konkursy, olimpiady wiedzy, prezentację osiągnięć genetyki konserwatorskiej,

g/ aktywizacja społeczeństwa poprzez wspieranie proprzyrodniczych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego,

h/ prowadzenie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego,

i/ współpraca ze szkolnictwem wyższym w zakresie metod i programów nauczania genetyki konserwatorskiej,

j/ propagowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

k/ współpraca z ministerstwem właściwym ds. ochrony przyrody, ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ds. edukacji, sejmowymi i senackimi komisjami ds. ochrony przyrody, ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz organami administracji publicznej wykonującymi politykę ochrony przyrody, szkolnictwa wyższego i edukacji państwa, a także innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, realizującymi cele zbieżne z celami Towarzystwa w zakresie genetyki konserwatorskiej, oraz inicjowanie i wspieranie partnerstwa międzysektorowego w tym zakresie,

l/ monitoring realizacji krajowej, unijnej i międzynarodowej polityki ochrony przyrody przez Rzeczpospolitą Polską,

m/ inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej w dziedzinie genetyki konserwatorskiej pomiędzy podmiotami krajowymi oraz z zagranicą.       

2/ Dopuszcza się stosowanie innych form działalności, służących realizacji celów Towarzystwa.


Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7 Rodzaje członkostwa

1/ Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2/ Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 8 Członkostwo zwyczajne

1/ Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, działająca na polu genetyki konserwatorskiej, wykazująca zainteresowanie zagadnieniami tej dyscypliny, czy też przyczyniająca się do jej popularyzacji.

2/ O przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Walne Zebranie Członków Towarzystwa, zwane dalej Walnym Zebraniem, w drodze uchwały podjętej po doręczeniu przez kandydata na członka oryginału pisemnej deklaracji członkowskiej podpisanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych.

§ 9 Członkostwo wspierające

1/ Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, popierająca cele Towarzystwa, która zadeklaruje na jego rzecz stałe wsparcie finansowe lub rzeczowe.

2/ Członkowie wspierający zostają przyjęci przez Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji określającej wysokość oraz regularność uiszczania na rzecz Towarzystwa finansowego lub rzeczowego wsparcia.

§ 10 Członkostwo honorowe

1/ Członkostwo honorowe nadane może zostać osobom fizycznym, które położyły wybitne zasługi w dziedzinie genetyki konserwatorskiej lub, w szerszym kontekście, biologii konserwatorskiej, albo wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.

2/ Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, na wniosek Zarządu.

§ 11 Prawa członków

1/ Członek zwyczajny ma prawo do:

a/ biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,

b/ korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,

c/ udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

d/ zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

2/ Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa. Poza tym członek wspierający i honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 12 Obowiązki członków

1/ Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

a/ aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

b/ uczestniczenia w Walnych Zebrania Członków Towarzystwa,

c/ dbania o dobre imię Towarzystwa,

d/ przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa,

e/ regularnego opłacania składek członkowskich.

2/ Członkowie honorowi i wspierający zobowiązani są do propagowania celów i dbania o dobre imię Towarzystwa. Dodatkowo, członkowie wspierający zobowiązani są do terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych wobec Towarzystwa zobowiązań.

3/ Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13 Ustanie członkostwa

1/ Członkostwo ustaje na skutek:

a/ dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

b/ wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu, w przypadku:

  • zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat, mimo pisemnego upomnienia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległej składki,
  • działalności niezgodnej z niniejszym Statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa,
  • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa,
c/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2/ Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 14 Postanowienia ogólne

1/ Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

2/ Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie.

3/ Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i rozpoczyna się w następnym dniu po dniu wyboru, a kończy się w dniu wyboru władzy nowej kadencji.

4/ Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.

5/ Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w swoich regulaminach przewidzieć tryb głosowania korespondencyjnego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, bez konieczności zwoływania posiedzenia.

6/ Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

7/ Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

8/ Wybory Zarządu rozpoczynają się od wyboru Prezesa.

9/ W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, najpóźniej 3 miesiące po powstaniu wakatu, nadzwyczajne Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia ich składu.

10/ Kadencja członków władz Towarzystwa, o których zostały one uzupełnione, upływa z końcem kadencji pozostałych.

§ 15 Walne Zebranie Członków

1/ Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2/ Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 5 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków drogą poczty elektronicznej o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

3/ Walne Zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie, jeśli Zarząd drugi termin wyznaczył i ogłosił w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, bez względu na liczbę obecnych członków.

4/ Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5/ Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd – z własnej inicjatywy, na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

6/ Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Ogłoszenie nadzwyczajnego Walnego Zebrania odbywa się na takich samych zasadach, co ogłoszenie zwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 16 Kompetencje Walnego Zebrania

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1/ określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,

2/ uchwalanie zmian Statutu,

3/ wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,

4/ udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,

6/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego i honorowego,

8/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

9/ podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 17 Zarząd

1/ Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

2/ W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes i Sekretarz. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu.

3/ Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4/ Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5/ Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy, na wniosek 2 członków Zarządu, bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej.

6/ Prezes kieruje pracami Zarządu, w tym sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnianych przez Towarzystwo.

7/ W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tę obejmuje, na ten okres, Wiceprezes. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, trwałej utraty zdolności do jej sprawowania lub śmierci Prezesa jego obowiązki, do czasu wyboru jego następcy na najbliższym Walnym Zebraniu, przejmuje Wiceprezes.

§ 18 Kompetencje Zarządu

1/ Do kompetencji Zarządu należy:

a/ realizacja celów statutowych Towarzystwa oraz kierowanie jego działalnością zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania,

b/ zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

c/ planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

d/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

e/ podejmowanie uchwał o przyjęciu i wykluczeniu członków Towarzystwa w sytuacjach określonych w Statucie,

f/ zwoływanie Walnego Zebrania,

g/ ustalanie wysokości składek członkowskich.

h/ powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Naukowych i Komisji Problemowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,

i/ występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego,

j/ prowadzenie rejestru członków oraz uchwał Walnego Zebrania i uchwał Zarządu.

2/ Do prawomocności podejmowanych przez Zarząd uchwał konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.

§ 19 Komisja Rewizyjna

1/ Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

2/ Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

3/ Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4/ Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5/ Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 20 Zakres działania Komisji Rewizyjnej

1/ Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,

b/ ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c/ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu,

d/ wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e/ wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f/ prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

g/ prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

2/ Komisja Rewizyjna zwołuje zwyczajne Walne Zebranie, jeżeli Zarząd nie uczynił tego zgodnie z § 15 ust. 2 oraz nadzwyczajne Walne Zebranie, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie 21 dni od daty dostarczenia ważnego wniosku lub żądania w tej sprawie.


Rozdział V

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE TOWARZYSTWA

§ 21 Postanowienia ogólne

1/ W ramach Towarzystwa działać mogą następujące rodzaje jednostek organizacyjnych: Rada Naukowa, Sekcje Naukowe, Komisje Problemowe.

2/ Wszystkie jednostki organizacyjne Towarzystwa, za wyjątkiem Rady Naukowej, powoływane, organizowane, zarządzane i likwidowane są przez Zarząd. Rada Naukowa powoływana i likwidowana jest przez Walne Zebranie, ale tryb jej pracy ustala Zarząd.

3/ Działalność jednostek organizacyjnych Towarzystwa musi być zgodna ze Statutem, regulaminami wewnętrznymi i przepisami obowiązującego prawa.

§ 22 Rada Naukowa

1/ Zadaniem Rady Naukowej jest pomoc w realizacji statutowych celów naukowych Towarzystwa oraz kreowaniu polityki jego naukowej działalności i rozwoju.

2/ Rada Naukowa jest organem doradczym Towarzystwa.

3/ Członkami Rady Naukowej są eksperci w dziedzinie genetyki konserwatorskiej lub, w szerszym ujęciu, biologii konserwatorskiej. Skład Rady Naukowej proponuje Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie.

4/ Członkowie Rady Naukowej pełnią swoje funkcje społecznie.

5/ Do Rady Naukowej należeć mogą członkowie Towarzystwa i osoby niebędące członkami.

6/ Walne Zebranie, powołując Radę Naukową, nadaje jej regulamin zaproponowany przez Zarząd.

7/ Przewodniczący Rady Naukowej składa raz w roku sprawozdanie z jej działalności Zarządowi.

§ 23 Sekcje Naukowe

1/ Zarząd może powoływać Sekcje Naukowe. W tym celu Zarząd powołuje Przewodniczącego sekcji, który kieruje nią przy pomocy zespołu osób powołanych przez siebie i zatwierdzonych przez Zarząd.

2/ Sekcje Naukowe organizują i prowadzą działalność naukową w zakresie subdyscypliny szczegółowej, określonej problematyki genetyki konserwatorskiej lub tematyki interdyscyplinarnej określonej przez Zarząd.

3/ Sekcje Naukowe stanowią wybitnie wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Towarzystwa, których celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu konkretnego zagadnienia naukowego, skupienie specjalistów subdyscyplin genetyki konserwatorskiej oraz ich rozwój.

4/ Przewodniczący Sekcji Naukowej składa okresowe sprawozdanie z jej działalności Zarządowi. Długość okresu sprawozdawczego ustala Zarząd w regulaminie sekcji, w zależności od trwałego lub okresowego charakteru jej funkcjonowania.

5/ Członkowie Sekcji Naukowych pełnią swoje funkcje społecznie.

6/ Do Sekcji Naukowej może należeć wyłącznie członek Towarzystwa.

7/ Zarząd powołując Sekcję Naukową nadaje jej regulamin.

§ 24 Komisje Problemowe

1/ Komisje Problemowe powoływane są przez Zarząd w celu rozwiązania, monitorowania lub wypracowania stanowiska Towarzystwa wobec określonego problemu organizacyjnego, finansowego, bądź jurydycznego, który dotyczy bezpośrednio działalności Towarzystwa.

2/ O składzie danej Komisji Problemowej decyduje Zarząd.

3/ Działalność w Komisji Problemowej ma charakter społeczny.

4/ Do Komisji Problemowej może należeć wyłącznie członek Towarzystwa.

5/ Zarząd powołując Komisję Problemową nadaje jej regulamin.

6/ Przewodniczący Komisji Problemowej składa okresowe sprawozdanie z jej działalności Zarządowi. Długość okresu sprawozdawczego ustala Zarząd w regulaminie komisji, w zależności od trwałego lub okresowego charakteru jej funkcjonowania.


Rozdział VI

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 25 Postanowienia ogólne

1/ Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2/ Źródłami powstania majątku Towarzystwa są w szczególności: składki członkowskie i wpłaty członków wspierających, dotacje i subwencje, darowizny, zapisy i spadki, dochody z ofiarności publicznej i z praw majątkowych oraz dochody kapitałowe.

§ 26 Gospodarka finansowa

1/ Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2/ Rokiem obrachunkowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.


Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27 Zamiana Statutu i postanowienia ogólne

1/ Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2/ W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3/ Członkowie będący Członkami Założycielami w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu stają się członkami zwyczajnymi.

§ 28 Rozwiązanie Towarzystwa

1/ Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością kwalifikowalną 4/5 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2/ Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa ostatnie Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz sposobie przeprowadzenia likwidacji i powołaniu likwidatora.

3/ ajątek Towarzystwa powinien być przekazany pokrewnej instytucji, której działalność jest zgodna z niniejszym Statutem.

 

Statut Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA został przyjęty i zatwierdzony przez Spotkanie Założycielskie Członków Założycieli Towarzystwa, które odbyło się w Szczecinie, w dniu 6 lutego 2015 r.Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X